Новини Виж всички новини

Съобщение за студенти, заминаващи на бригада

Гергана Кръстева
3 май 2020 13:10

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за   студентите, включени в утвърдените списъци за участие в студентски бригади в чужбина и явяващи се на изпити за летен семестър на учебната 2019/2020г.

 

На основание заповед РД–05-914/19.03.2020г. на Ректора на Икономически университет – Варна, за да бъдете допуснати до явяване на изпити за летен семестър на уч. 2019/2020 г. е необходимо следното:

 • да присъствате в утвърдения списък с одобрени документи за бригада;
 • да заявите намерението си за явяване на изпит на e-mail на преподавателя-титуляр и на инспектор студенти във фронт офис ,,бакалавър’’ и фронт офис,,магистър“ на посочената дата в профила на преподавателя-титуляр до 10 май 2020г.;
 • да попълните студентските си данни и учебните дисциплини в следния формуляр , даващ ви възможността да се явите на изпити;
 • да сканирате този формуляр и изпратите на инспектор студенти във фронт офисите с възможност за явяване на четири изпита.

 

 1. Заверяването на формуляра за явяване на изпити е  до 10 май 2020 г. включително от фронт офис ,,бакалавър“ и фронт офис ,,магистър“.
   
 2. Формулярите се подписват от инспектор студенти,  ръководител сектор ,,Студенти“ и директор ЦМО и се изпращат по e-mail на преподавателите.
   
 3. Оценките от положените изпити на студенти, заминаващи на бригада се нанасят в  изпитните протоколи на административните групи, а не в индивидуални протоколи.
 4. Провеждането на изпитите е на обявените дати от редовната изпитна сесия за 4 курс-редовно обучение (15.05. до 30.05.2020 г.)
   
 5. Студентите 4 курс, ОКС ,,бакалавър“ и студентите ОКС ,,магистър“ (завършили семестриално), които отлагат държавната изпитна сесия от м. юни и м. септември  трябва да са подали заявление до Ректора за отлагане явяването на държавен изпит.