За нас » Структура » Ръководство на Студентски съвет

 • Яна Гюзелева
  Яна Гюзелева
  Председател / Член на Отдел "Връзки с обществеността и култура"
 • Радостина Николова
  Радостина Николова
  Секретар / Член на Отдел "Връзки с обществеността и култура"
 • Борислав Борисов
  Борислав Борисов
  Зам.-председател / Член на „Социално-битов“ отдел

Ръководството на Студентски съвет към Икономически университет - Варна е структурно определено и представено от председател, заместник-председател и главен секретар.

Председателят на Студентски съвет се избира от Общото събрание на Студентски съвет. Неговият мандат трае две години, като неговото освобождаване е възможно да бъде и по-рано при други обстоятелства, посочени в Правилника за организацията и дейността на СС. Председателят изпълнява изключително важната и отговорна функция да представлява Студентски съвет пред ръководството на университета, както и пред различни външни организации и институции.

Заместник-председателят подпомага дейността на председателя и изпълнява всички негови функции в негово отсъствие или обективна невъзможност да изпълнява задълженията си.

Главният секретар е спомагателният орган, отговарящ за текущата и непосредствена комуникация между Студентски съвет и всички студенти, докторанти и специализанти в ИУ - Варна. Отговорен е за цялата входяща и изходяща документация, както и за архива.

Целите на настоящото ръководство на Студентски съвет могат да се сведат до следните основни:

 • Продължаване на водената с години политика за разпознаване на организацията като единствен законен и надежден орган за защита на правата и интересите на студентите;

 • Пълна прозрачност във връзка с осъществяваната дейност пред обучаващите се в Икономически университет - Варна;

 • Поддържане на изградената диалогичност и съвместна работа с ръководството на ИУ- Варна по ключови въпроси и проблеми в полза на всички обучаващи се;

 • Силно представителство в националните органи за самоуправление.