За нас » Структура » Ръководство на Студентски съвет

 • 0888002710
  Ана-Мария Стоянова
  Ана-Мария Стоянова
  Председател / Член на Отдел "Връзки с обществеността и култура"
 • 0 889778228
  Бетина Минкова
  Бетина Минкова
  Секретар / Член на Отдел "Връзки с обществеността и култура"
 • 0886044005
  Вяра Василева
  Вяра Василева
  Зам.-председател / Председател на Отдел "Връзки с обществеността и култура"

Ръководството на Студентски съвет към Икономически университет - Варна е структурно определено и представено от председател, заместник-председател и главен секретар.

Председателят на Студентски съвет се избира от Общото събрание на Студентски съвет. Неговият мандат трае две години, като неговото освобождаване е възможно да бъде и по-рано при други обстоятелства, посочени в Правилника за организацията и дейността на СС. Председателят изпълнява изключително важната и отговорна функция да представлява Студентски съвет пред ръководството на университета, както и пред различни външни организации и институции.

Заместник-председателят подпомага дейността на председателя и изпълнява всички негови функции в негово отсъствие или обективна невъзможност да изпълнява задълженията си.

Главният секретар е спомагателният орган, отговарящ за текущата и непосредствена комуникация между Студентски съвет и всички студенти, докторанти и специализанти в ИУ - Варна. Отговорен е за цялата входяща и изходяща документация, както и за архива.

Целите на настоящото ръководство на Студентски съвет могат да се сведат до следните основни:

 1. Продължаване на водената с години политика за разпознаване на организацията като единствен законен и надежден орган за защита на правата и интересите на студентите;

 2. Пълна прозрачност във връзка с осъществяваната дейност пред обучаващите се в Икономически университет - Варна;

 3. Поддържане на изградената диалогичност и съвместна работа с ръководството на ИУ- Варна по ключови въпроси и проблеми в полза на всички обучаващи се;

 4. Силно представителство в националните органи за самоуправление.