За нас

         Студентски съвет при Икономически университет - Варна (ИУ - Варна) е основен орган за защита на правата и интересите на всички студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в Икономически университет - Варна.

     Студентски съвет създава вътрешната си организация и осъществява функциите и правомощията си въз основа на чл. 72 и чл. 73 от Закона за висшето образование и съгласно разпоредбите на своя Правилник.

        Основните цели, които Студентски съвет си поставя, са:

1. Развиване и утвърждаване на активното студентско самоуправление на университетско, регионално и национално ниво;

2. Тясно и диалогично сътрудничество с Академичното ръководство на университета с оглед на координирането и адаптирането на цялата административно-управленска политика към интересите на студентската общност в Икономически университет - Варна;

3. Водене на последователна политика, насочена към усъвършенстване на контактите между бизнеса и студентите;

4. Водене на последователна политика, свързана с подобряването на социално-битовите условия на студентите, обучаващи се в ИУ - Варна;

5. Прозрачност и публичност на дейността на организацията.