Новини Виж всички новини

Годишни поименни награди на Община Варна за студенти - 2019г.

Яна Гюзелева
14 октомври 2019 10:31

Стартира процедурата за кандидатстване за Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища. Целта им е да изрази признание за постигнати високи резултати в съответните области, както и да се поощрят и популяризират постиженията на студентите от варненските висши училища в научната област. 

Областите, за които студентите могат да кандидатстват, са:

 • Педагогически науки;
 • Хуманитарни науки;
 • Социални, стопански и правни науки;
 • Природни науки, математика и информатика;
 • Технически науки;
 • Аграрни науки и ветеринарна медицина;
 • Здравеопазване и спорт;
 • Изкуства;
 • Сигурност и отбрана.

1. Процедура за кандидатстване

 • Годишните поименни награди на Община Варна се присъждат на студенти, класирани на I, II и III място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси или отлично представени на научни форуми;
 • В процедурата могат да участват студенти, които към момента на подаването на документите са редовна форма на обучение и са записани по установения ред за настоящата академична година;
 • В процедурата могат да участват студенти, които имат успех не по нисък от “много добър” (5,00) от предходната година.

2. Необходими документи* и ред за кандидатстване 

Всеки студент, който желае да участва в процедурата за кандидатстване, трябва да попълни и представи следните документи: 

 • формуляр - декларация по образец на Община Варна;
 • копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, визирани във формуляр-декларацията за периода 01.10.2018 - 01.10.2019 г.;
 • рецензия от хабилитирано лице в съответната научна област, ако студентът кандидатства с научна дейност;
 • документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше училище.

Документи може да подадете в офиса на Студентски съвет (Студентска улица, етаж 1) в следните дни и часове:

  

Ден (дата)

Часови диапазон

Понеделник (14.10.2019 г.)

09:00 - 17:00 ч.

Вторник (15.10.2019 г.)

11:00 - 16:00 ч.

Сряда (16.10.2019 г.)

Четвъртък (17.10.2019 г.)

Петък (18.10.2019г.)

11:00 - 15:00 ч.

10:00 - 16:00 ч.

12:00 - 16:00 ч.

 

 или на имейл адрес students@ue-varna.bg  до 20.10.2019 г. 

 

Повече информация може да намерите в Статут за определяне на годишните поименни награди на Община Варна.

*При непопълнени части от формуляр-декларацията или некоректно представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата.