Студентски жалби

Уважаеми колеги,

Съгласно Правилата за административно обслужване на студенти и докторанти в Икономически университет - Варна, всеки студент има право да обжалва действията и решенията на органа, компетентен да извърши съответната административна услуга, когато са нарушени неговите права.

Жалба може да бъде подадена по повод на:

- Нарушаване на правата на обучаваното лице, гарантирани от ЗВО, ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и вътрешната нормативна уредба на Икономически университет - Варна, в процеса на неговото обучение;
- Неудовлетвореност от провеждането на учебния процес и свързаното с него оценяване;
- Неудовлетвореност от организацията на учебния процес;
- Неудовлетвореност от административното обслужване в университета;
- Неудовлетвореност от социално-битовите условия, в които се предоставя образователната услуга;
- Прилаганите критерии за допускане за кандидатстване и класирания за общежития и стипендии, както и други въпроси, свързани с тях;
- Спазването на етичния кодекс от преподаватели и административен персонал;
- Други неупоменати източници на неудовлетвореност на студентите и докторантите.

За целта е необходимо да изтеглите образец от този адрес или от страницата на Етичната комисия, като предварително се запознате с Раздел VI "Студентски жалби" от Правилата за административно обслужване на студенти и докторанти, в който може да намерите информация за срокове, необходими доказателства и отдел, в който следва да бъде входирана съответната жалба.

При наличие на допълнителни въпроси, не се колебайте да ни пишете на students@ue-varna.bg, ss.predsedatel@ue-varna.bg или заповядайте на място в нашия кабинет, намиращ се на ет. 1, Студентска улица.