За нас » Правилник - Студентски съвет

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ
СЪВЕТ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Студентски съвет при Икономически университет- Варна е основен
орган за защита на правата и интересите на всички студенти, докторанти и
специализанти, обучаващи се в Икономически университет- Варна.
Чл.2. Студентски съвет създава вътрешната си организация и осъществява
функциите и правомощията си въз основа на чл. 72 и чл. 73 на Закона за висшето
образование и съгласно разпоредбите на този Правилник.
Чл.3. Основните цели, които Студентски съвет си поставя, са:
1. развиване и утвърждаване на активното студентско самоуправление на
университетско, регионално и национално ниво;
2. тясно и диалогично сътрудничество с академичното ръководство на
университета с оглед на координирането и адаптирането на цялата
административно-управленска политика към интересите на
студентската общност в Икономически университет- Варна;
3. водене на последователна политика, насочена към усъвършенстване на
контактите между бизнеса и студентите;
4. водене на последователна политика, свързана с подобряването на
социално-битовите условия на студентите, обучаващи се в
Икономически университет- Варна;
5. прозрачност и публичност на дейността на организаци ята.

ГЛАВА ПЪРВА. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


Чл.3. Органите на управление на Студентски съвет са:
 Общо събрание
 Председател на Студентски съвет
Чл.4. (1) Общото събрание на Студентски съвет е висш орган на управление и
взимане на решения и като такъв има следните правомощия:
1. да избира и освобождава председателя на Студентски съвет с тайно
гласуване и с гласовете на повече от половината от пълноправните
членове.
2. да приема и изменя Правилника за организацията и дейността на
Студентски съвет.
3. да избира главен секретар по предложение на председателя на
Студентски съвет.
4. да създава комисии и помощни звена към структурата си и да определя
дейността и състава им.
5. да избира и освобождава председателите на комисиите и всички
структурни звена към организацията.
6. да приема годишните планове за дейността на председателите на
комисии и структурни звена и техните периодични отчети.
7. да избира дали да продължи мандата на свой член, след неговото
изтичане, но не за повече от още един двугодишен мандат.
8. да прави предложение пред Общото събрание на университета за свои
представители в него.
2
9. да прави предложение пред Академичен съвет на университета за свои
представители в него.
10. да прави предложение пред Общото събрание на факултетите на
университета за свои представители в него.
11. да приема бюджета на Студентски съвет.
12. да избира свои представители в Общото събрание на Националното
представителство на студентските съвети.
13. да приема мандатния отчет за дейността на председателя.
14. да решава текущи въпроси съобразно правомощията, произтичащи от
този правилник и от Закона за висшето образование.
(2) Всички нерешени въпроси, които възникват и не са предвидени в
правилника, се решават също от Общото събрание съобразно условията,
наложилата се практика и в съответствие с приетите и действащи правни
норми.
(3) Броят на членовете на Общото събрание на Студентски съвет се
определя по начин, определен от Общото събрание на Студентски съвет,
съобразно Закона за висшето образование, Правилника за устройството,
дейността и управлението на Икономически университет- Варна и не
може да е по-малък от броя на предствителите на Студентски съвет в
Общото събрание на Икономически университет- Варна.
(4) Общото събрание на Студентски съвет се състои от членове с право на
глас, сътрудници без право на глас и поне един представител на
докторантската общност.
(5) Попълването на състава на Общото събрание на Студентски съвет се
осъществява чрез редовни избори.
(6) Общото събрание на Студентски съвет провежда свои заседания поне
два пъти в месеца като уведомяването на членовете и сътрудниците за
заседанието се извършва поне три дни преди насрочената дата и час.
Свиква се от председателя или упълномощени от него заместникпредседател или главен секретар.
(7) Заседание на Общото събрание на Студентски съвет се счита за
легитимно, ако на него присъстват половината плюс един от членовете с
право на глас.
(8) При липса на кворум, по предложение на председателя на Студентски
съвет, се насрочва ново заседание- не по-късно от един час след
първоначално обявеното, а то се счита за валидно независимо от броя на
членовете с право на глас.
(9) Всички решения на заседания на Общото събрание на Студентски
съвет се взимат с обикновено мнозинство освен ако не бъде решено друго.
(10) Председател на Общото събрание на Студентски съвет по право е
председателят на Студентски съвет.
(11) Препис от протоколите от заседанията на Общото събрание може да
поиска Ректорът на Икономически университет- Варна. Всички останали
лица могат да получат достъп до протоколите, след писмено поискване,
само с разрешение на председателя на Студентски съвет.
Чл.5. (1) Председателят на Студентски съвет има право:
1. да представлява Студентски съвет и всички обучаващи се в
Икономически университет- Варна пред ръководството на
университета, външни институции и организации.
2. да прави предложения за представители на студентите във
факултетните съвети на университета.
3
3. да прави предложения пред Ректора за представители на Студентски
съвет в Комисията по социално-битовите въпроси на учащите
(КСБВУ) съгласно чл.6 от Наредбата за ползване на студентските
общежития и столове и чл.4 и чл.9 от ПМС 90- За условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и
специализантите от държавните висши училища и научни
организации.
4. да прави предложения за попълване състава на Комисията по етика на
Икономически университет- Варна.
5. да избира поне един свой заместник, който да упълномощава да
изпълнява неговите функции.
6. да открива, ръководи и закрива заседанията на Общото събрание на
Студентски съвет.
7. да удостоверява с подписа си съдържанието на взети решения,
издадени докладни, декларации, протоколи от заседания на Общото
събрание на Студентски съвет.
8. да следи за спазването на Правилника за организацията и дейността на
Студентски съвет и за изпълнението на взетите решения.
9. да предлага за отстраняване от Студентски съвет на членове и
сътрудници съгласно чл.11 (2).
(2) Председателят на Студентски съвет може да бъде освобождаван, след
решение на Общото събрание на Студентски съвет, при:
1. изтичане на мандата.
2. дипломиране или отстраняване от Икономически университетВарна.
3. подаване на оставка.
4. внесен вот на недоверие, заведен писмено при главния секретар от
поне 3/4 от членовете с право на глас. Гласуването на вота се
осъществява съгласно разпоредбите на чл.4 (1), т.1.
5. смърт, поставяне под запрещение или подвеждане под съдебна
отговорност.
Чл.6. Заместник-председателят на Студентски съвет осъществява всички
функции на председателя при негово краткосрочно или дългосрочно отсъствие или
обективна невъзможност да изпълнява задълженията си.
Чл.7. Главният секретар на Студентски съвет:
1. е спомагателен орган, подпомагащ нормалното функциониране на
основните органи на Студентски съвет;
2. организира съхраняването на работната документация от заседанията
на Студентски съвет, комисиите и други документи, отнасящи се до
дейността.
3. информира председателя за присъствието на членовете и сътрудниците
на ОС на СС на база водената от него отчетност за присъствията и
отсъствията.
4. проверява и подписва протоколите.
5. при необходимост чете съответните текстове на предложения и
решения.
6. при явно гласуване преброява и съобщава резултата от гласуването.
7. член е по право на всички комисии по избори, съставени по решения
на Общото събрание на Студентски съвет.
8. уведомява всички членове и сътрудници за свикването на заседание на
Общото събрание на Студентски съвет.
4
9. подписва изведени докладни- при отсъствие на председателя и
заместник-председателя.
10. осъщестява и всички други възложени задачи от председателя,
свързани с дейността на Студентски съвет.


ГЛАВА ВТОРА. ЧЛЕНСТВО В СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ


Чл.8. (1) Членството в Студентски съвет е доброволно и не се дължи членски
внос, както и не се заплаща членуването на студенти в СС.
 (2) За членове на Студентски съвет могат да се кандидатират студенти,
обучаващи се в Икономически университет- Варна.
 (3) Всеки студент, кандидатстващ за член на Студентски съвет, трябва
задължително да се яви на избори за попълване на състава на Студентски съвет.
 (4) Документите, сроковете, условията и цялостната организация на
изборния процес за попълване състава на Студентски съвет се определят и
разпространяват публично от председателя на Социално-битовия отдел на
Студентски съвет, след предварителното одобрение на Общото събрание на
Студентски съвет.
 (5) Кандидатстващите на избори студенти, които не успеят да станат
членове с право на глас, могат да останат, по свое желание, като сътрудници в
структурата на организацията.
 (6) Мандатът на студентите и докторантите е две години с право да
бъдат избирани за още един мандат.
Чл.9. Членовете и сътрудниците в Студентски съвет имат право:
1. да участват активно във всички инициативи и дейности, организирани
от Студентски съвет.
2. да упражняват правото си на глас в Общото събрание- за
пълноправните членове и в отделите си- за пълноправните членове и
сътрудниците.
3. да изразяват свободно принципите, позициите, съображенията и
мнението си по повод цялостната дейност на организацията, взетите и
обсъжданите решения.
4. да изискват спазването на настоящия правилник от своите колеги и
ръководството на Студентски съвет.
Чл.10. (1) Членовете и сътрудниците на Студентски съвет имат следните
задължения:
1. да спазват настоящия правилник.
2. да зачитат и уважават мнението на своите колеги.
3. да защитават интересите на студентската общност.
4. да вършат съвестно и в срок поставените задачи.
5. да не разпространяват поверителна за Студентски съвет информация.
6. да не уронват престижа на Студентски съвет със свои действия,
изказвания и поведение.
7. да не предприемат действия и инициативи от името на Студентски
съвет без знанието на прекия си ръководител.
8. да информират прекия си ръководител за временна или
продължителна невъзможност да изпълняват задълженията си и
главния секретар- за отсъствие от заседание на Общо събрание на
Студентски съвет.
9. да дават дежурства, поне по два часа на седмица, по точно определен
график.
5
10. да опазват имуществото на Студентски съвет.
(2) При неизпълнение на горепосочените задължения, председателят
на Студентски съвет може да налага наказание- предупреждение за
отстраняване.
Чл.11. (1) Членовете и сътрудниците на Студентски съвет се отстраняват при:
1. изтичане на мандата.
2. дипломиране или отстраняване от Икономически университет- Варна.
3. подаване на оставка.
4. продължителна невъзможност да изпълняват задълженията си.
5. две поредни отсъствия от заседания на Общото събрание на
Студентски съвет без основателна причина или уведомяване на
главния секретар.
6. повторно неизпълнение на задълженията по чл.10 след наложено вече
наказание- предупреждение за отстраняване.
7. смърт, поставяне под запрещение или подвеждане под съдебна
отговорност.
(2) Прекратяването на членството по т.3, т.4, т.5 и т.6 от предходната
алинея става по предложение на председателя, след решение на
Общото събрание на Студентски съвет.

ГЛАВА ТРЕТА. ОТДЕЛИ, КОМИСИИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗВЕНА КЪМ
СТРУКТУРАТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ


Чл.12. (1) Създаването на комисии, отдели и различни организационни звена
към структурата на Студентски съвет се осъществява съобразно нуждите и съгласно
чл.4 (1), т.4 от настоящия правилник.
 (2) Цялата текуща дейност на Студентски съвет и изпълненията на
решенията на Общото събрание се осъществяват в отделните комисии, отдели,
организационни звена.
 (3) Председателите на обособените отдели, комисии и звена съставят
годишни планове за дейността.
 (4) Членове и сътрудници от един отдел могат да оказват помощ и да
сътрудничат на всички останали.
Чл.13. (1) Във връзка с правата на Студентски съвет съгласно Закона за
висшето образование, Наредбата за ползване на студентските общежития и
столове и ПМС 90- За условията и реда за предоставяне на стипендии на
студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и
научни организации, постоянно действащ отдел към Студентски съвет е Социалнобитовият.
 (2) Председателят на Социално-битовия отдел към Студентски съвет е
по право част от направените от председателя предложения по чл.5, т.3 от настоящия
правилник. Това право може да не се упражни, но само след писмена декларация до
председателя на Студентски съвет.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
Чл.14. (1) Студентски съвет при Икономически университет- Варна
финансира дейността си от:
1. бюджета на Икономически университет- Варна, спазвайки разпоредбите на
чл.72 (5) от Закона за висшето образование.
6
2. дарения от физически и юридически лица.
3. други приходи.
 (2) Контролът по разходваните средства се осъществява от
академичното ръководство на Икономически университет- Варна.
Чл.15. За осъществяване на дейността си, Студентски съвет използва два
кабинета, намиращи се на територията на Основна сграда на Икономически
университет- Варна – каб.123в и каб.123г.

ГЛАВА ПЕТА. ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ


Чл.16. Настоящият правилник може да се изменя и допълва по предложение
на председателя на Студентски съвет или на 2/3 от списъчния състав на членовете с
право на глас в Общото събрание на Студентски съвет.
Чл. 17. Настоящият правилник отменя действието на предходния действащ.
Чл. 18. (1) Настоящият правилник влиза в сила по реда на чл. 72 (3) от Закона
за висшето образование.
 (2) Последващите поправки в правилника влизат в сила по реда на
предходната алинея.
Чл. 19. Студентски съвет разполага със свой печат, с който удостоверява
валидността на взетите решения.
Чл. 20. Студентски съвет разполага със свое лого.
Чл. 21. Настоящият правилник е приет на заседание на Общото събрание на
Студентски съвет на 18.03.2013 г. и е представен на заседание на Академичен съвет
на ИУ-Варна на 21.03.2013 г.