Новини Виж всички новини

Статут на конкурса за млади учени и специалисти "Инж. Златан Бръчков" 2017г.

Соня Начева
11 октомври 2017 22:07

Управителният съвет на Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Варна обявява ежегоден конкурс за млади учени и специалисти до 35г. възраст на името на инж.Златан Бръчков - първият председател на настоятелството на учредената през 1908г. "Варненска техническа дружба - първообраз на варненската организация на HTC.

Целта на конкурса е да се стимулира творческата активност на младите учени и специалисти от варненски регион. Право на участие в конкурса имат доктори, докторанти, асистенти и преподаватели от варненските университети и научни институти, както и специалисти от фирми на територията на Варна, които имат самостоятелна или в съавторство разработка или труд с авторски характер.

При съавторство се допуска участие в конкурса, ако кандидатът за наградата "инж. Златан Бръчков" има водещ принос, доказан със съответен документ.

Конкурсът се провежда ежегодно. Наградата се връчва тържествено през месец декември, на Коледното тържество на Териториалната организация на HTC - Варна.

До 30 октомври 2017г. (понеделник) следва да бъдат изпратени следните документи от кандидатите:

  • документи свързани с научната или научно-приложна разработка, с които да се доказва, че постижението е осъществено през съответната календарна година;
  • списъкът на публикациите в страната и чужбина (вж. критериите за оценка);
  • копие от документите за приети патенти и авторски свидетелства (ако има такива;
  • справка за участие в проекти и приложни разработки, вкл. по програми на ЕС.