Новини Виж всички новини

Кандидатствай за европейска стипендия по проект "Студентски стипендии" - фаза 1

Глория Станчева
20 април 2017 11:38

УСЛОВИЯ И ГРАФИК

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендия за успех и стипендия за специални постижения за летен семестър на учебната 2016/2017 г., по проект BG05М2ОР001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Уважаеми студенти,

На 17 април 2017 г. Започва кандидатстването за стипендии за успех и стипендии за специални постижения по проект BG05М2ОР001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” за зимен семестър на учебната 2016/2017 година. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 май 2017 г., а класирането ще бъде обявено на 05 юни 2017 г. на http://eurostipendii.mon.bg/


ДЕЙНОСТ

СРОК

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта

17 април 2017 г.

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища

18 април 2017 г.

Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

18 април 2017 г.

Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2016/2017 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти

до 25 април 2017 г.

Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена

до 28 април 2017 г.

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта

14 май 2017 г., неделя,
23:59 часа

Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 май 2017 г.) и съпътстващите ги документи

17 май 2017 г. (сряда) според работното време на висшето училище

Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

23 май 2017 г.

Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

26-30 май 2017 г.

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища

1 юни 2017 г.

Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища

5 юни 2017 г.

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта)

до 8 юни 2017 г., 23:59 часа

Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите

до 14 юни 2017 г.

Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 година

до 19 юни 2017 г.

Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите

до 30 юни 2017 г.

Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН

до 12 юли 2017 г.
Документите се подават в кабинет 123В (Студентски съвет) по следния график:

               

               
 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ
 1. Право да кандидатстват за стипендии за успех имат студенти в редовна формана обучение (образователно – квалификационна степен „бакалавър” и магистър” - държавна поръчка и платено обучение), обучаващи се в приоритетни професионални направления, утвърдени с Постановление № 64 на Министерски съвет от 25 март 2016 г. В Икономически университет – Варна това е:

Код на ПН

Професионално направление

Специалност

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

 1. Кандидатстването се извършва единствено чрез регистриране от студентите в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg/ с попълване на индивидуален формуляр за стипендия за успех. Кандидатства се със средния успех от предходните два семестъра (летен на уч.2015/2016 г.зимен на уч.2016/2017 г.)
 2. Генерираният формуляр (в PDF формат) се разпечатва, подписва и подава в каб.123В (Студентски съвет). Представя се и заверена студентска книжка.
 3. Условие за допустимост на кандидатите е да са положили всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване и да имат не по-нисък среден успех от предходните два семестъра 4,00.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 1. Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студенти в редовна форма на обучение (образователно – квалификационна степен „бакалавър” и магистър” - държавна поръчка и платено обучение), обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.
 2. Кандидатстването се извършва единствено чрез регистриране от студентите в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg/ с попълване на индивидуален формуляр(и) за стипендия за специални постижения. Кандидатства се със средния успех от предходния семестър (зимен на уч.2016/2017 ).
 3. Генерираният формуляр(и) (в PDF формат) се разпечатва, подписва и заедно с доказателствата за разработките или дейностите се подава в каб.123 В (Студентски съвет). Представя се и заверена студентска книжка.
 4. При кандидатстване за стипендия за специални постижения разработката/дейността трябва да отговаря на изискванията в Утвърдените от Ректора правила за кандидатстване за стипендии за специални постижения.
 5. Условие за допустимост на кандидатите е да са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстването и да имат среден успех от предходния семестър - не по-нисък от 4,00.
 6. При едновременно обучение по две специалности, за стипендии за специални постижения може да се кандидатства и по двете специалности, в рамките на максималния брой от три.

При кандидатстването за стипендия за успех и стипендия за специални постижения студентите не са задължени да попълват номер на банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят в създадения специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg в тридневен срок, съгласно графика. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо от причините за непосочването. За целите на проекта посочената сметка трябва да е в обслужващата университета банка - „СИБАНК” ЕАД.

Студентите могат да получат информация за кандидатстването, регистрацията и попълването на формулярите, като задължително се запознаят с условията на проекта на сайта: http://eurostipendii.mon.bg

-> ИНСТРУКЦИЯЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1“

-> СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

 •